Strefa Płatnego Parkowania w Nysie

ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3
48-300 Nysa, mail: spp@mzk.nysa.pl

Abonament

§ 3.1. Wprowadza się opłaty abonamentowe (na numer rejestracyjny albo na okaziciela) za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości:

1) abonament okresowy jednotygodniowy:
a) na numer rejestracyjny - 50,00 zł,
b) na okaziciela (na maksymalnie 3 pojazdy) - 70,00 zł;

2) abonament okresowy miesięczny:
a) na numer rejestracyjny - 100,00 zł,
b) na okaziciela (na maksymalnie 3 pojazdy) - 160,00 zł;

3) abonament okresowy roczny:
a) na numer rejestracyjny - 900,00 zł,
b) na okaziciela (na maksymalnie 3 pojazdy) - 1200,00 zł;

4) abonament za całodobowy postój na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą:
a) abonament okresowy półroczny - 2500,00 zł,
b) abonament okresowy roczny - 5000,00 zł;

5) abonament roczny mieszkańca strefy płatnego parkowania na jeden lokal mieszkalny w wysokości:
a) pierwszy pojazd - 50,00 zł,
b) drugi pojazd - 70,00 zł,
c) trzeci pojazd - 100,00 zł,

wydawany dla mieszkańca będącego właścicielem, współwłaścicielem lub posiadającego dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (w szczególności leasing, użyczenie, wynajem, dzierżawa) na postój na ulicy przylegającej do miejsca jego zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej wskazanej przez mieszkańca. Weryfikacja uprawnienia do uzyskania abonamentu następuje na podstawie przedłożonego dokumentu, z którego wynika fakt zamieszkania w określonym powyżej miejscu;

Abonament roczny dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie strefy płatnego parkowania na jeden lokal mieszkalny i jeden pojazd 80,00 zł,

wydawany dla mieszkańca będącego właścicielem, współwłaścicielem lub posiadającego dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (w szczególności leasing, użyczenie, wynajem, dzierżawa) na postój na wybranej ulicy w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Weryfikacja uprawnienia do uzyskania abonamentu następuje na podstawie przedłożonego dokumentu, z którego wynika fakt zamieszkania w określonym powyżej miejscu.”.

Do pobrania:
1. Wniosek o wydanie winiety przedszkolnej
2. Wniosek o wydanie winiety szkolnej (klasy I-III)
3. Wniosek nabywcy abonamentu mieszkańca (drogi powiatowe)
4. Wniosek nabywcy abonamentu mieszkańca (drogi gminne)
5. Abonament okresowy
6. Wniosek dla pielęgniarek

ŁP, 2022-01-28

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Nysie
ul. Orkana 17 pawilon handlowy nr 3, 48-300 Nysa
tel. 607 739 160 lub 607 724 031, mail: spp@mzk.nysa.pl