Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   ⋮   Praca w MZK Nysa
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
Pliki do pobrania
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów

Platforma zakupowa

Szanowni Państwo


Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych.
Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, uług oraz robót budowalnych  będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.
Link do profilu MZK Nysa: https://www.platformazakupowa.pl/pn/mzk_nysa

Jak to wygląda w praktyce:
- Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który "przeniesie" bezpośrednio do postępowania,
- Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
- Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
- Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na platformie,

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zależności od procedury.

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl.

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe oraz przetargi na stronie https://platformazakupowa.pl.


Instrukcja dla wykonawców:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub zaproszeniu do składania ofert stwierdzono inaczej.

2. Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy zamawiającego.

3. Zamawiający w zakresie pytań:

3.1. technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
3.2. merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.

5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.

6. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika.

7. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.

9. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

10. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

ŁP
2021-07-27 07:40:34
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2024